20. marts 2019 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
info@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail
Vedtægter for LAFAK

 

VEDTÆGTER

for

LOKALHISTORISK ARKIV OG FORENING I ALLERØD KOMMUNE

 

§ 1

Navnet er LOKALHISTORISK ARKIV OG FORENING I ALLERØD KOMMUNE.Hjemsted og arbejdsområde er Allerød Kommune.


§ 2

Formålet er at studere, udbrede kendskab til og vække interesse for Allerød kommunes historie, topografi, naturhistorie, kulturelle og sociale forhold samt dermed beslægtede emner, som har tilknytning til Allerød kommune. Yderligere har foreningen til formål at støtte bestræbelser, som går ud på at bevare, hvad der skønnes at have historisk og æstetisk værdi.
Foreningen (LAFAK) er medlem af Organisationen Danske Arkiver (ODA) og overholder ODA´s medlemskrav.
LAFAK kan efter bestyrelsens valg indmeldes i regionale og landsdækkende fagligt relevante foreninger.


§ 3

Foreningen opretter et Lokalhistorisk Arkiv, bestyrelsen ansætter en arkivleder med ansvar for arkivdriften og opretter en arkivgruppe.

Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare og formidle det lokalhistoriske arkivmateriale.

Arkivet sørger for en god arkivmæssig opbevaring samt en forsvarlig journalisering og registrering af materialet.

Arkivet har fast annonceret åbningstid, der svarer til ODA´s forskrifter. Brug af samlingerne sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes.


§ 4

Foreningen opretter lokalhistoriske arbejdsgrupper og støtter arbejdet i disse. Desuden søger foreningen at fremme sine formål ved bl.a. at lade afholde foredrag og udstillinger.


§ 5

Stk.1 
Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Stk.2 
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet.

Stk.3 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes med 14
dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse.

Stk. 4 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning om foreningens virksomhed.

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.  Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

5.  Valg af     

a) bestyrelsesmedlemmer
b) 2 suppleanter
c) 1 revisor
d) 1 revisorsuppleant

6.  Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

7.  Eventuelt

Stk. 5 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af medlemmerne begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsordenen for det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da den ekstraordinære generalfor-samling inden 1 måned med 14 dages varsel.

Stk. 6  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Der kan ikke stem-mes ifølge fuldmagt. Kun punkter optaget på dagsordenen kan bringes til afstemning.

§ 6

Stk. 1 
Bestyrelsen består af  7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen efter en 2-årig turnus med 3 i ulige år og 4 i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk.2 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

Stk. 3 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine forhandlin-ger.


§ 7

Stk. 1 
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter.

Stk. 2 
Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en medlemsfortegnelse.

Stk. 3 
Kassebeholdningen skal henstå på en konto i en bank, sparekasse eller på giro.

Stk. 4 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det afsluttede regnskab forelægges i revideret stand til godkendelse på den derefter følgende ordinære generalforsamling.


§ 8

Til vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere. Under alle omstændigheder kræver disse vedtagelser 3/4 af de afgivne stemmer.


§ 9

Ved foreningens opløsning overføres formuen til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens beslutning.

Samlingerne anbringes efter nærmere aftale med byrådet og ODA således, at deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.


Vedtaget d. 13. september 1978

Revideret 1993, 2001, 2004 samt d. 29.marts 2007

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Kontakt os Lillerød Lervarefabrik Programmet LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Nye rum Galleri  Nøglehullet - læs artikler Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Allerødbilleder 1 Om Lillerød-Allerød Allerødbilleder 2 Lurplanche Brudevæltelurerne Allerødgård/Møggården Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Solevad Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Støt vores sponsorer Firmamedlemmer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark